SIKTs historia & styrelse

Inom Svensk Kirurgisk Förening beslutades att bilda en ny delförening genom sammanslagning av Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi (MIK) och arbetsgruppen för bukväggskirurgi. Den 21 augusti 2007 bildades den nya föreningens med namn, Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi, SIKT, och den nya föreningens stadgar. SIKT står nu inför utmaningen att förvalta den närmast explosionsartade utvecklingen inom flera områden inom kirurgin som ägt rum sedan 90-talets början och bidra till den fortsatta utvecklingen inom dessa områden. För att förstå dagens situation behöver vi göra en tillbakablick.

Laparoskopi. Laparoskopin gjorde sitt intåg inom kirurgin under början av 90-talet. Samtidigt pågick en radikal utveckling av informations-samhället. Med tiden blev patienterna mer upplysta och mer krävande både beträffande behandlingsmetoder och resultat. Ett av de stora kvalitetsproblemen vid kirurgisk sjukdomsbehandling oavsett specialitet är det operativa traumat med efterföljande smärta. Laparoskopin upplevdes som en smart lösning på en del av dessa problem och vann snabbt terräng. Intresserade kirurger från olika verksamhetsfält slog sig samman och bildade Svensk förening för laparoskopisk kirurgi som med entusiasm tog sig an uppgifterna att utveckla tekniken, utbilda kirurger och studera värdet av laparoskopin inom olika verksamhetsfält. Laparoskopiföreningen har senare fått status som delförening inom Svensk Kirurgisk Förening och bytte namn till Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi, MIK.

Bukvägg. Under samma period ökade även intresset för bråckkirurgi i Sverige liksom internationellt. Kirurgers, tillsynsmyndigheters, arbetsgivares och även patienters intresse för kvalitetssäkring fångades upp genom bildandet av Svenska Bråckregistret, skrivandet av ett state-of-the-art dokument, vetenskapliga möten och ökad utbildning inom
bråckkirurgi. Shouldicetekniken introducerades för optimering av konventionell öppen bråckplastik, och efter ett par år, parallellt med etableringen av de laparoskopiska nättekninkerna, introducerades även öppna nätplastiker som rutinmetod. Tekniker vid bukväggsförslutning och operationsmetoder för ärrbråckskirurgi har värderats. En rad avhandlingar, ett flertal med förankring i Svenska Bråckregistret, har höjt bråckkirurgins akademiska status. En arbetsgrupp för bukväggskirurgi underställd Svensk Kirurgisk Förenings styrelse initierades och har varit verksam sedan 2003.

Synergi. Redan under 90-talet fanns synergieffekter i samarbetet mellan bråckkirurgin och den laparoskopiska kirurgin. Ett av de områden, vid sidan om gallkirurgin, där den laparoskopiska tekniken först kom att användas var bråckkirurgin. Stora randomiserade studier initierades tidigt, som SCUR-studien och SMIL-studierna, vilka fått internationell uppmärksamhet. Ytterligare beröringspunkter mellan verksamheterna är den kirurgiska behandlingen av bukväggsbråck och minimering av bukväggstrauma vid kirurgiska ingrepp. Det finns många gemensamma målgrupper för verksamheten även utanför det traditionellt kirurgiska fältet. Svensk Kirurgisk Förenings styrelse fann det lämpligt att förena dessa två intresseområden genom bildandet av en ny delförening, SIKT.

MIKs styrelse och bukväggsgruppen arbetate gemensamt fram nya stadgar och en ny organisation för den nya delföreningen SIKTs verksamhet.
I SIKTs styrelse, bestående av max 9 ledamöter finns inte bara de traditionella funktionerna ordförande, sekreterare och kassör namngivna, utan alla har definierade ansvarsområden för att bättre kunna tillmötesgå föreningens uppdrag. Detaljer finns på hemsidan.
Förväntningarna på den kirurgiska utvecklingen avseende metoder och resultat kommer från flera håll och föder krav som blir en utmaning för föreningen. För patienterna är kvalitetsparametrar som smärtfrihet och komplikationsfrihet vid kirurgi och reducerat trauma med minskad risk för sena besvär som funktionsnedsättning och kronisk smärta angelägna önskemål. Inom professionen strävar vi generellt efter enklare och säkrare metoder både vid behandling och diagnostik, vilket kräver forsknings- och utbildningsinsatser. Samhället förväntar sig kostnadseffektivitet, en väl förvaltad investering.
Målsättning för SIKT är att:
1. Stimulera utbildningen av kirurger och skapa verktyg för detta ändamål. En livaktig hemsida med ett rikt utbud av undervisning i form av utbildningsfilmer och filmdokumentationer i en erfarenhetsbank, PowerPoint presentationer, litteraturöversikter, kongressinformation, kongressrapporter och en plattform för diskussion över skilda ämnen, kliniska frågeställningar, policyfrågor mm. Kursverksamhet av både basal karaktär och för vidareutbildning av specialister såväl inom det laparoskopiska som det bukväggskirurgiska fältet.
 
2. Bevaka nationell och internationell forskning och stimulera forskningsinsatser via de kanaler som föreningen förfogar över, personliga kontakter inom forskarvärlden, olika register.
 
3. Understödja registerverksamhet som ger en stabil grund för skapande av evidens inom olika verksamhetsfält.
 
4. Bredda kontaktytorna mot andra opererande specialiteter, erbjuda kirurgisk erfarenhet och kompetens och medverka till optimering av tillämpad kirurgisk teknik.
 
Alla dessa funktioner bevakas och stimuleras genom en fortlöpande programverksamhet vid vetenskapliga möten, den årliga kirurgkongressen och andra specialarrangemang, medlemskap i internationella kirurgföreningar och deltagande i internationella kongresser.

SIKT - Styrelsen

Mailadresser: förnamn@laparoskopi.nu

Bild på Mattias Egberth

Mattias Egberth​

Ordförande​

Bild på Kristine Hagelsteen

Kristine Hagelsteen​

Bild på Popa Dorin Eugen

Dorin Eugen​

Utbildningsansvarig

Bild på Jeanna Joneberg

Jeanna Joneberg​

Utbildningsledamot​

Bild på Marcus Almström

Marcus Almström​

Vetenskaplig sekreterare​​

Elin Önnerlöv

Styrelseledamot

Rulla till toppen